Regler

1. Generelle bestemmelser

1.1. Disse regler for køb og salg af varer (i det følgende benævnt reglerne) er et bindende juridisk dokument for parterne i købs- og salgsaftalen, der bestemmer beslutninger fra den person, der køber varer i onlinebutikken www.esaunashop.dk ( i det følgende benævnt køberen) og UAB "Poilsio sprendimai" (herefter benævnt sælgeren; køberen og sælgeren, herefter samlet benævnt parterne) gensidige rettigheder, pligter, ansvar og andre betingelser, der gælder for køb og salg af varer i netbutikken www.esaunashop.dk.

1.2. I den elektroniske butik www.esaunashop.dk har alle personer, der er tildelt en sådan ret i henhold til lovgivningen i Republikken Litauen, under hensyntagen til deres civile kapacitet (i tilfælde af at køberen er en fysisk person), ret til at være købere, både direkte og gennem juridiske repræsentanter.

1.3. Ved at købe varer i onlinebutikken www.esaunashop.dk accepterer køberen ubetinget den fulde anvendelse af både disse regler og de betingelser, der er fastsat for indgåelse og udførelse af andre salgskontrakter med sælger, præsenteret i andre sektioner af onlinebutikken www.esaunashop.dk, såsom ved at afkrydse boksen ud for linket "Jeg accepterer reglerne for køb og salg af varer" under registreringen. Er køber ikke enig i Reglerne, må han ikke registrere sig og indgå købs- og salgskontrakt(er).

1.4. Sælger har i overensstemmelse med de juridiske regler ret til ensidigt at ændre, præcisere eller færdiggøre reglerne til enhver tid. Reglerne, ændret på en af de ovennævnte måder, træder i kraft fra det øjeblik, de offentliggøres i onlinebutikken www.esaunashop.dk og gælder for alle købs- og salgskontrakter indgået fra dette tidspunkt.

2. Indgåelse og udførelse af købs-salgskontrakten

2.1. Kontrakten om køb og salg af varer mellem køber og sælger anses for indgået fra det øjeblik, hvor køber, efter at have valgt produktet/produkterne, dannet deres indkøbskurv og indtastet eller markeret alle obligatoriske data, klikker på "Køb" " link.

2.2. Købs- og salgsaftalen har retskraft for sine parter og skal udføres korrekt.

2.3. Købs-salgsaftalen er gyldig indtil dens fulde udførelse.

2.4. Hver købs-salgskontrakt, der indgås på ovennævnte måde, gemmes i databasen for den elektroniske butik www.esaunashop.dk.

3. Købers rettigheder

3.1. Køberen har ret til at købe varer i onlinebutikken www.esaunashop.dk, i overensstemmelse med disse regler, anden information offentligt givet af sælgeren og juridiske handlinger fra Republikken Litauen.

3.2. Køber har ret til at nægte købs- og salgskontrakten indgået i netbutikken www.esaunashop.dk ved skriftlig meddelelse til sælger inden for 7 (syv) hverdage fra dagen for modtagelse af varerne.

3.3. Punkt 3.2 i disse Regler gælder ikke for salgskontrakter indgået for varer, der er lavet i henhold til en individuel ordre eller åbenlyst er tilpasset en bestemt køber, eller som på grund af deres art ikke kan returneres til sælger efter at være blevet præsenteret for Køber på grund af tab eller åbenlys forringelse af deres vareegenskaber, er letfordærvelige eller vil snart udløbe eller er allerede udløbet, køb - salg.

3.4. Køber kan kun benytte den i Reglernes punkt 3.2 nævnte ret, hvis den købte og solgte vare er af høj kvalitet, ubeskadiget, ikke har været brugt, og dens udseende ikke er fundamentalt ændret.

3.5. I tilfælde af at køberen køber mere end én vare (et sæt varer) i onlinebutikken www.esaunashop.dk og har til hensigt at udøve sin ret i henhold til punkt 3.2 i reglerne, må køberen ikke kun udøve denne ret i forhold til en eller flere genstande i dette sæt. I dette tilfælde skal Køber returnere hele varesættet til Sælger. Hvis mindst en af de returnerede varer i sættet ikke opfylder kravene i Reglernes pkt. 3.4 og 9.5, har Sælger ret til at nægte at modtage det returnerede sæt af varer, dvs. ikke at acceptere Købers afslag på køb - salgskontrakten.

3.6. Købers ret i henhold til punkt 3.2 i Reglerne gennemføres i overensstemmelse med 2001-dekret fra økonomiministeren. 17. august ved bestillingsnr. 258 "Om godkendelse af reglerne for salg af varer og levering af tjenesteydelser, når kontrakter indgås ved brug af kommunikationsmidler".

3.7. Køberen har andre rettigheder i henhold til disse regler og retsakter fra Republikken Litauen.

4. Købers ansvar

4.1. Inden den første købs-salgskontrakt indgås i onlinebutikken www.esaunashop.dk, skal Køber registrere sig i denne butik, dvs. give Sælger alle specificerede data og acceptere disse Regler i overensstemmelse med proceduren specificeret i punkt 1.3 deraf.

4.2. Køber skal efter indgåelse af købs-salgskontrakten betale den pris, der er angivet i ordren foretaget i netbutikken www.esaunashop.dk for varerne og deres levering, samt andre betalinger, hvis sådanne er forudsat ved indgåelse af kontrakten.

4.3. Køber skal acceptere de varer, der er købt hos Sælger.

4.4. Køber forpligter sig til korrekt at opbevare og ikke overføre sine logindata til tredjemand, hvilket Sælger bekræfter under Købers registrering. Hvis Køber videregiver eller mister login-data eller på nogen måde bliver kendt for tredjemand, skal Køber straks informere Sælger om dette på de måder, der er angivet i afsnittet "Kontakt" i den elektroniske butik www.esaunashop.dk.

4.5. Hvis de data, som Køber har oplyst under registreringen, ændres, skal Køber straks opdatere disse data. Manglende opfyldelse af denne Købers forpligtelse fjerner Sælgers ansvar for den potentielt ukorrekte udførelse af køb-salgsaftalen i det omfang en sådan eventuel ukorrekt udførelse er påvirket af Købers manglende opfyldelse af nævnte Købers forpligtelse, og såfremt sælger lider tab pga. købers manglende opfyldelse af denne forpligtelse, skal køber erstatte dem fuldt ud.

4.6. Køberen har andre forpligtelser, der er fastsat i disse regler og retsakter fra Republikken Litauen, og skal opfylde dem.

5. Sælgers rettigheder

5.1. Sælger har ret til at bestemme minimumsstørrelsen af varekurven efter eget skøn, dvs. minimumsbeløbet, hvis det ikke nås, vil Købers ordre ikke blive udført. I dette tilfælde (hvis det fastsatte minimumsbeløb ikke nås) er der ingen mulighed for at indgå en købs-salgskontrakt.

5.2. Hvis Køber forsøger at beskadige arbejdet, den stabile drift eller sikkerheden af den elektroniske butik www.esaunashop.dk, samt overtræder sine forpligtelser i henhold til disse Regler eller Republikken Litauens juridiske handlinger, har Sælger ret til at øjeblikkeligt begrænse, suspendere eller opsige Købers mulighed for at bruge den elektroniske butik www.esaunashop.dk uden forudgående varsel og er ikke ansvarlig for eventuelle relaterede tab hos Køberen.5.2. I tilfælde af vigtige omstændigheder har Sælger ret til midlertidigt eller på ubestemt tid at opsige driften af onlinebutikken www.esaunashop.dk uden forudgående varsel til Køber og er ikke ansvarlig for eventuelle relaterede tab hos Køber.

5.3. Sælgeren har andre rettigheder i henhold til disse regler og retsakter fra Republikken Litauen.

6. Sælgers ansvar

6.1. Sælger forpligter sig til at sætte køber i stand til korrekt at bruge de tjenester, der leveres af onlinebutikken www.esaunashop.dk under de betingelser, der er angivet i disse regler. Sælger er dog ikke ansvarlig for eventuelle tab, som køber måtte pådrage sig som følge af tekniske eller andre fejlfunktioner eller datatransmissionsfejl i den elektroniske butik www.esaunashop.dk, uanset deres oprindelse.

6.2. Sælger forpligter sig til at respektere Købers privatliv, at beskytte Købers personlige oplysninger, der overføres til Sælger, og til kun at behandle de personlige data specificeret af Køber i overensstemmelse med kapitel 11 i Reglerne og Republikken Litauens retsakter.

6.3 . Såfremt Køber ved indgåelse af købs-salgsaftalen vælger at levere varen til ham (Køber) i stedet for selv at afhente dem hos sælger, forpligter sælger sig til at levere de af køber købte varer til adressen specificeret af køberen under betingelserne i kapitel 8 i reglerne.

6.4. Sælger, der på grund af væsentlige omstændigheder ikke er i stand til at forsyne Køber med det bestilte produkt, forpligter sig til at tilbyde ham et tilsvarende eller så lignende produkt som muligt. Hvis Køber nægter at acceptere sådanne varer tilbudt af Sælger, forpligter Sælger sig til at returnere de af Køber betalte penge til Køber inden for 10 (ti) arbejdsdage fra datoen for modtagelse af et sådant skriftligt afslag fra Køber og er fritaget fra ethvert ansvar for ikke at levere varerne til Køber.

6.5. Efter at Køber har udøvet den ret, der er fastsat i Reglernes punkt 3.2, forpligter Sælger sig til at returnere det betalte beløb til Køber inden for 10 (ti) arbejdsdage fra dagen for modtagelse af de returnerede varer. Hvis Køber har betalt for varerne kontant eller ved overførsel til Sælgers bankkonto (uden brug af elektroniske banktjenester), skal Køber ved returnering af varerne skriftligt give Sælger oplysningerne om sin bankkonto. I dette tilfælde skal de penge, som Køberen har betalt, returneres til ham inden for 10 (ti) arbejdsdage fra datoen for levering af en sådan instruktion til Sælger.

6.6. I de tilfælde, der er anført i Reglernes punkt 6.4 og 6.5, forpligter Sælger sig til at returnere pengene til Køber i overensstemmelse med proceduren specificeret i Reglernes punkt 9.2.

6.7. Sælgeren har andre pligter, der er fastsat i disse regler og retsakter fra Republikken Litauen, og skal opfylde dem.

7. Varernes pris, procedure og betalingsbetingelser for varerne

7.1. I netbutikken www.esaunashop.dk er alle priser på varer og deres levering, samt eventuelle andre mulige betalinger angivet med moms inkluderet i prisen.

7.2. Køber er indforstået med, at købs- og salgsdokumenterne - momsfakturaer, som også er dokumenter, der bekræfter Købers ret til at returnere, bytte eller reparere varen under garantien, skal indsendes til ham sammen med de købte varer.

7.3. Køber kan betale de købte varer til Sælger kontant på tidspunktet for levering af varerne til Køber, ved forudbetaling ved brug af elektroniske banktjenester eller ved at foretage en forudbetaling fra enhver bank eller anden kreditinstitution til Sælgers bankkonto angivet i "Kontakter"-sektionen i onlinebutikken www.esaunashop.dk.

7.4. Køber betaler kontant for varerne til den, der overfører dem (Sælgers repræsentant) på tidspunktet for levering af varerne til Køber. I tilfælde af manglende betaling af det fulde beløb for varerne og deres levering, samt alle andre betalinger, hvis sådanne var forudset på tidspunktet for indgåelse af kontrakten, overføres varerne ikke til køber, og køb-salg aftale anses for ophævet fra dette tidspunkt på grund af købers grundlæggende misligholdelse. I et sådant tilfælde skal Køber dække alle tab, som Sælger pådrager sig i forbindelse med opsigelsen af salgskontrakten.

7.5. Køber kan betale for varen ved hjælp af elektroniske banktjenester, hvis sælger har indgået en passende aftale med købers bank. I dette tilfælde leveres et link fra onlinebutikken www.esaunashop.dk til købers bank på internettet. I dette tilfælde, ved udførelse af pengetransaktioner i bankens elektroniske banksystem, påhviler ansvaret for sikkerheden af Købers data den respektive bank.

7.6. Hvis Køber betaler for varerne ved overførsel fra en bank eller anden kreditinstitution til Sælgers konto (uden brug af elektronisk banking), skal Køber senest 24 timer efter klik på "Køb"-linket sende en e-mail til Sælger bekræfter betalingen fra den relevante bank eller et andet kreditinstituts præstation. Sælger har først ret til at påbegynde udførelsen af købs-salgsaftalen efter at have modtaget den specificerede bekræftelse. Såfremt Køber ikke bekræfter betalingen for varerne inden for den angivne tid og metode, har Sælger ret til at mene, at Køber har nægtet køb-salgsaftalen og annullere Købers ordre.

7.7. I henhold til artikel 6.313 i CC Den 7., efter at køberen har afgivet produktordren, og sælgeren bekræfter den, kan prisen på produktet ændres under hensyntagen til de objektive indikatorer, der påvirker prisen på produktet i henhold til loven ( omkostningsændring, ekstra omkostninger, teknisk fejl osv.). I tilfælde af en sådan ændring i produktprisen har Køber ret til at nægte at købe produktet, og Sælger har ret til at sælge det. I et sådant tilfælde har enhver af Parterne, efter at have underrettet den anden Part skriftligt, ret til at opsige kontrakten om køb og salg af varer. Parterne er enige om, at tab i forbindelse med opsigelsen af salgskontrakten på grund af den i dette punkt angivne årsag ikke skal kompenseres til hinanden.

8. Levering af varer til Køber

8.1. Når køberen køber varer i onlinebutikken www.esaunashop.dk, skal køberen vælge en af måderne at levere varerne til ham - at bruge vareleveringstjenesten leveret af sælgeren i hele Republikken Litauens territorium eller at afhente varerne fra Sælger i Sælgers butik.

8.2. Kun køberen, dennes juridiske repræsentant eller den person, som køberen har angivet på tidspunktet for afgivelsen af ordren, kan afhente varerne hos sælgeren. Personen, der modtager varerne, skal fremvise et gyldigt personligt identifikationsdokument (identitetskort, pas eller kørekort udstedt efter 01.01.2003) til repræsentanten for Sælger, der overdrager varerne, og i tilfælde af repræsentation - et dokument, der bekræfter korrekt repræsentation.

8.3. Sælger oplyser Køber om dato og tidspunkt for levering af varerne eller afhentning i den aftalte Sælgers butik i den meddelelse, som Køber har givet til Sælger på den af Køber angivne e-mailadresse under registreringen. Køber forpligter sig, efter at have indgået en købs- og salgsaftale med Sælger, til løbende at tjekke den for Sælger angivne e-mail-boks under registreringen, indtil Sælgers meddelelse om levering eller afhentning af varen i den aftalte Sælgers butik. er modtaget. På dagen for levering af varerne kan Sælgers repræsentant også kontakte den person, der tager imod varerne telefonisk for at koordinere det nøjagtige tidspunkt for levering af varerne.

8.4. I den aftalte Sælgers butik skal Køber eller en anden person angivet i Reglernes Pkt. 8.2 afhente varerne i denne butiks arbejdstid senest inden for 3 (tre) hverdage regnet fra datoen for modtagelse af Sælgers meddelelse til Køber på den af Køber angivne e-mailadresse ved registrering. Hvis Køber eller en anden person specificeret i Reglernes punkt 8.2 ikke afhenter varerne inden for denne frist, har Sælger ret til at hæve købs-salgskontrakten på grund af Købers grundlæggende misligholdelse. I et sådant tilfælde skal Køber dække alle tab, som Sælger lider i forbindelse med opsigelsen af salgskontrakten.

8.5. Køber betaler for levering af varerne til den af køber angivne adresse. Den nøjagtige pris for leveringsydelsen afhænger af leveringsstedet for de bestilte varer, deres mængde, pris, vægt og Købers ønske eller manglende vilje til at bruge den betalte leveringstjeneste leveret af Sælger til det af Køber angivne bygningssted. , og leveres først til køberen, efter at ordren er fuldt ud dannet.

8.6. Tjenesten med at bringe varerne til det sted, hvor bygningen er angivet af Køber, skal bestilles før betaling for varerne og udvalgte ydelser.

8.7. I individuelle tilfælde specificeret af Sælger kan levering og levering af varer til det sted, hvor bygningen er angivet af Køber, være gratis for Køber.

8.8. I individuelle tilfælde specificeret af sælgeren, under hensyntagen til leveringsstedet for varerne (f.eks. til byen Neringa eller den del af byen Klaipėda, der er beliggende i den kuriske spids) og andre omstændigheder, skal leveringstjenesten for varerne til køberen er underlagt yderligere gebyrer.

8.9. Den person, der tager imod varerne, skal sammen med repræsentanten for Sælger, der overdrager varerne, kontrollere varens emballages stand, varens mængde, sortiment og kvalitet og underskrive varemodtagelse - afleveringsdokumentet. Efter at varemodtageren har underskrevet varemodtagelsen - afleveringsdokumentet, bekræfter Køber, at varen er udleveret til ham i rette stand, mængde, sortiment og kvalitet, der er ingen skader på varerne, som er grundlaget for ikke en fabrikationsfejl, og der er ingen uoverensstemmelser i produktsættet.

8.10. Efter at have bemærket, at emballagen til de leverede varer eller selve varerne på nogen måde er beskadiget eller forkert monteret, skal den, der modtager varen, notere dette i varemodtagelsen - afleveringsdokumentet og i nærværelse af sælgers repræsentant udarbejde en fri form skade på varen eller manglende overholdelse af den aftalte montering. Såfremt den person, der modtager varen, ikke udfører disse handlinger, er Sælger fritaget for ethvert ansvar over for Køber for skader på varerne, hvis grundlaget for en sådan skades indtræden ikke er en fabriksfejl, og for uoverensstemmelser i sammensætningen af varerne. varerne, som kan bemærkes ved besigtigelse af varerne under deres modtagelse - aflevering.

8.11. Hvis der kun opdages en overtrædelse af vareforsendelsens emballage, men der ikke opdages uoverensstemmelser i varernes mængde, sortiment og kvalitet, skal Sælger udføre køb-salg kontrakten. I dette tilfælde skal den, der tager imod varerne, tage imod varerne, men skal også notere krænkelsen af varens emballage i varemodtagelsen - afleveringsdokumentet. Efter at varemodtageren har modtaget varen og underskrevet varemodtagelse - afleveringsdokument og notater om krænkelse af varens emballage, anses det for at varerne er leveret i beskadiget emballage, men varens mængde, sortiment og kvalitet overholde betingelserne i køb - salgsaftalen.

8.12. Hvis der konstateres uoverensstemmelser i varernes mængde og/eller sortiment og/eller kvalitet, skal den, der tager imod varerne, ikke tage imod varerne og notere varens mangler i varemodtagelse - afleveringsdokumentet. I et sådant tilfælde anses det ikke for, at køber, hvis den, der modtager varerne, nægter at modtage dem på grund af varens mangler, på nogen måde har overtrådt købs-salgskontrakten, og sælger og køber aftaler særskilt om korrekt udførelse, ændring eller opsigelse af den videre købs-salgskontrakt. Såfremt den, der modtager varen, accepterer varen og underskriver varemodtagelse - afleveringsdokumentet uden at fremsætte bemærkninger til deres eventuelle mangler, anses det dog for, at Sælger har opfyldt køb - salgsaftalen forsvarligt og fuldt ud, og betingelserne vedr. fritagelsen af Sælger fra ansvar over for Køber specificeret i punkt 8.10 i Reglerne anvendes.

8.13. Såfremt varen ikke er leveret til Køber på den af Sælger angivne leveringsdato, skal Køber straks underrette Sælger herom. Efter manglende opfyldelse af denne forpligtelse har Køber ingen ret til at fremsætte behørige krav over for Sælger, samt ingen ret til at kræve erstatning for Købers eventuelle tab i forbindelse med manglende eller forsinket levering af varen.

8.14. Sælger er fritaget for ansvar over for køber for manglende eller forsinket levering af varen, såfremt varen ikke leveres eller leveres for sent til køber på grund af købers fejl eller på grund af forhold uden for købers kontrol.

8.15. Øvrige betingelser for levering af varer til Køber er angivet i afsnittet "Levering" i netbutikken www.esaunashop.dk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem betingelserne for levering af varer til Køber, som er fastsat i disse Regler, og den førnævnte del af den elektroniske butik www.esaunashop.dk, har betingelserne i Reglerne forrang.

9. Returnering og ombytning af varer

9.1. Returnering og ombytning af varer sker i overensstemmelse med økonomiministerens kendelse i reglernes punkt 3.6 og i overensstemmelse med kendelsen fra økonomiministeren af 29.06.2001 nr. 217 "Om godkendelse af regler for returnering og ombytning af genstande".

9.2. Penge for returnerede varer betales ved betalingsoverførsel til Købers bankkonto i overensstemmelse med betingelserne specificeret i punkt 6.4 og 6.5 i Reglerne. Hvis Køber og betaler for varerne er forskellige personer, indbetales pengene for de returnerede varer til bankkontoen hos den person, der har betalt for varerne.

9.3. Hvis Køber nægter varekøbs-salgskontrakten under udøvelsen af den ret, der er fastsat i punkt 3.2 i Reglerne, returneres varerne for Købers regning, og de penge, Køber har betalt for varerne, returneres til Køber inden for 10 ( ti) arbejdsdage fra dagen for returnering af varerne til sælger. Penge betalt af Køber til Sælger for yderligere ydelser, såsom levering af varer eller levering af varer til det sted, hvor bygningen er angivet af Køber, returneres ikke til Køber.

9.4. Køber returnerer varerne til Sælger for egen regning. Køber kan aftale med Sælger den af Sælger ydede betalte ydelse i tilfælde af returnering af varen, for selv at afhente de returnerede varer hos Køber.

9.5. Varerne returneres i deres originale, pæne emballage (denne betingelse gælder ikke ved returnering af varer af lav kvalitet), varerne skal være ubeskadigede, ubrugte, i deres originale udseende (etiketter intakte, beskyttelsesfilm ikke revet af, osv., denne betingelse gælder ikke i tilfælde af returnering af varer af lav kvalitet) og samme konfiguration som varerne modtaget af Køber fra Sælger.

9.6. Ved returnering af varerne skal Køber give Sælger alle de dokumenter, der er modtaget sammen med varerne, herunder deres accept - overdragelsesdokument. Købers fortrydelse af købs- og salgsaftalen og returnering af varen til sælger formaliseres med dokumenter i den af sælger fastsatte form.

9.7. Køberen eller dennes juridiske repræsentant har ret til at returnere varerne til sælgeren og underskrive de dokumenter, der er specificeret i punkt 9.6 i reglerne. På tidspunktet for returnering af varerne skal den person, der returnerer varerne, forevise Sælgers repræsentant et af de gyldige dokumenter, der bekræfter personlig identitet, angivet i punkt 8.2 i Reglerne, og i tilfælde af repræsentation - et dokument, der bekræfter korrekt repræsentation.

9.8. Øvrige betingelser for returnering og ombytning af varer er specificeret i afsnittet "Garantier" i onlinebutikken www.esaunashop.dk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem betingelserne for returnering og ombytning af varer i disse regler og den førnævnte del af den elektroniske butik www.esaunashop.dk, gælder betingelserne i reglerne.

9.9. Hvis Køber på nogen måde overtræder en eller flere af betingelserne i denne artikel i Reglerne og i den sektion af den elektroniske butik www.esaunashop.dk specificeret i Reglernes paragraf 9.8, har Sælger ret til ikke at acceptere køberens tilbagetrækning fra købs-salgskontrakten og ikke at acceptere de returnerede varer.

10. Produktkvalitetsgaranti

10.1. Sælgeren eller producenten af varerne yder en kvalitetsgaranti, der gælder i en vis periode for de solgte varer. Garantiperioden og andre betingelser for brug af garantiservicen er specificeret i produktbeskrivelserne.

10.2. Garantien gælder ikke for de data, der er indeholdt i elektroniske informationsmedier, og Sælger yder ikke kompensation for køberens eller tredjemands tab som følge af tab eller gendannelse af sådanne data.

10.3. I tilfælde af at Sælger eller producent ikke yder kvalitetsgaranti for visse typer varer, gælder garantien i de relevante retsakter.

10.4. Sælger yder ikke selv garantiservice for varer. I hvert tilfælde, når Køber ønsker at bruge sådanne tjenester, sender Sælger Køber til en person, der yder garantiservice.

10.5. Øvrige produktkvalitetsgarantibetingelser er specificeret i afsnittet "Garantier" på netbutikken www.esaunashop.dk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem produktkvalitetsgarantibetingelserne i disse regler og den førnævnte del af onlinebutikken www.esaunashop.dk, gælder betingelserne i reglerne.

11. Parternes ansvar, beskyttelse og behandling af personoplysninger

11.1. Køberen er ansvarlig for alle sine handlinger udført ved brug af den elektroniske butik www.esaunashop.dk.

11.2. Under registreringen skal Køber give Sælger de personoplysninger, der er nødvendige for korrekt opfyldelse af vareordren. Ved at udføre disse handlinger bekræfter Køber, at han og hans repræsentanter ved, at de har ret til at nægte at udlevere deres personoplysninger, men forstår, at persondata er nødvendige og nødvendige for entydigt at identificere Køber og/eller dennes repræsentanter for formål med at indgå og udføre købs- og salgskontrakter, og uden at afgive personoplysninger og/eller ikke give samtykke til deres behandling til de formål, der er specificeret i denne artikel, vil købs- og salgskontrakten ikke kunne indgås eller udføres.

11.3. Ved at godkende disse Regler accepterer Køber, at hans personlige data vil blive behandlet med henblik på identifikation, salg af varer i den elektroniske butik www.esaunashop.dk, analyse af Sælgers aktiviteter og direkte markedsføring. Køber indvilliger også i at sende informationsmeddelelser til den e-mailadresse og telefonnummer, som er angivet af ham, som er nødvendige for at opfylde ordren på varer.

11.4. Købers adresse og/eller e-mailadresse og/eller telefonnummer behandles kun til direkte markedsføringsformål, hvis Køber afkrydser de relevante afsnit under registrering eller bestilling af varer i netbutikken www.esaunashop.dk. Køber har til enhver tid ret til at instruere Sælger om, at hans ( Købers) data angivet ovenfor ikke længere vil blive behandlet med henblik på direkte markedsføring, og Sælger skal efterkomme en sådan Købers anmodning.

11.5. Sælger forpligter sig til ikke at videregive købers personoplysninger til tredjemand, med undtagelse af sælgers samarbejdspartnere, som sørger for levering af varer til køber, levering til det af køber angivne sted for bygningen eller andre ydelser i forbindelse med korrekt opfyldelse af købers ordre. I alle andre tilfælde må køberens personlige data kun videregives til tredjemand i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i Republikken Litauens retsakter.

11.6. Ved modtagelse eller returnering af varer bruges identitetsdokumentet for den person, der modtager eller returnerer disse varer, og de personoplysninger, der er indeholdt deri, kun til korrekt identifikation af personen.

11.7. Køber er ansvarlig for rigtigheden af de personlige og andre data, der er opgivet under registreringen. Hvis de af køberen oplyste data er ukorrekte og/eller unøjagtige, påhviler ansvaret for konsekvenserne af at udlevere sådanne data udelukkende køberen, som skal dække alle tab for sælgeren som følge af urigtigheden og/eller unøjagtigheden af sådanne data leveret af køberen. køberen.

11.8. I henhold til artikel 8 i loven om elektronisk signatur. 3, er Parterne enige om, at bekræftelsen af Købers handlinger i netbutikken www.esaunashop.dk baseret på Købers logindata er underlagt artikel 8 i førnævnte lov. 1 d. etableret retlig beføjelse af en elektronisk signatur, dvs. har samme retskraft som en signatur på skriftlige dokumenter og er tilladt som bevis i retten.

11.9. Køber, der har overtrådt forpligtelsen til at sikre sikkerheden af sine logindata i henhold til punkt 4.4 i Reglerne, er fuldt ud ansvarlig for konsekvenserne af overførslen af disse data til tredjemand. Når en person opretter forbindelse til onlinebutikken www.esaunashop.dk ved hjælp af købers logindata, betragtes en sådan person som en køber, og alle handlinger, der udføres, når der oprettes forbindelse til onlinebutikken www.esaunashop.dk ved hjælp af købers logindata, anses for udført af køber. Køber bærer det fulde ansvar for konsekvenserne af sådanne handlinger.

11.10. Hvis Køber tilgår andre hjemmesider gennem links i Sælgers netbutik, er Sælger ikke ansvarlig for de oplysninger, der afgives på andre virksomheders, institutioner, organisationers eller andre tredjeparters hjemmesider eller disse virksomheders, institutioners, organisationers eller evt. andre tredjeparter, ej heller fører tilsyn med dem, kontrollerer eller repræsenterer dem ikke.

11.11. Sælger er ikke ansvarlig for, at varernes størrelse, farve, form eller andre parametre i netbutikken www.esaunashop.dk muligvis ikke svarer til varernes reelle størrelse, form, farve eller andre parametre pga. karakteristika for den skærm (monitor), der anvendes af Køber.

11.12. Sælger er fritaget for ethvert ansvar i tilfælde, hvor Køber, uanset Sælgers krav og dennes (Købers) forpligtelser, ikke har gjort sig bekendt med disse Regler, selvom en sådan forpligtelse var forudset for ham, og muligheden blev givet.

12. Oplysninger

12.1. Parterne er enige om, at onlinebutikken www.esaunashop.dk indeholder alle oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, disse Regler, andre betingelser fastsat af Sælger for indgåelse og udførelse af købs- og salgskontrakter, der er angivet i andre sektioner af online butik www.esaunashop.dk, og CC 6.366 Art. 8. specificerede oplysninger anses for skrevet af Sælger til Køber.

12.2. Køberen bekræfter, at han, da han købte varer i onlinebutikken www.esaunashop.dk, gjorde sig bekendt med oplysningerne fra sælgeren, specificeret i artikel 6.366 i Civil Code. 8, og forstod hende fuldstændig. Sælger giver denne information til køberen både i disse regler og i andre sektioner af den elektroniske butik www.esaunashop.dk.

12.3. Sælger sender alle meddelelser til Køber til den e-mailadresse, der er oplyst under Købers registrering.

12.4. Køberen sender alle meddelelser, spørgsmål eller klager til Sælgeren ved hjælp af metoderne angivet i afsnittet "Kontakter" i den elektroniske butik www.esaunashop.dk.

13. Afsluttende bestemmelser

13.1. Republikken Litauens lov finder anvendelse på fortolkningen af disse regler og aspekter af indgåelse og udførelse af købs- og salgskontrakter indgået ved hjælp af kommunikationsmidler, der ikke er omtalt deri.

13.2. Enhver tvist, uenighed eller krav, der opstår som følge af eller relateret til disse vilkår, skal løses ved forhandling. Hvis de mislykkes, behandles tvisten mellem Parterne af den kompetente domstol på Sælgers hjemsted.

13.3. Hvis en eller flere af vilkårene i disse vilkår af en eller anden grund viser sig at være ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal dette ikke påvirke alle andre vilkår i vilkårene. I sådanne tilfælde skal alle andre vilkår i Reglerne fortolkes uden hensyntagen til det ulovlige, ugyldige eller uhåndhævelige vilkår.

13.4. Hvor end det følger af sammenhængen, omfatter det hankøn det feminine (og omvendt), ental omfatter flertal, og flertal inkluderer ental.